Ce se intelege prin “institutia Primarului”?

Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local. De asemenea, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si ale hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.


Alegerea Primarului

 • primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat;
 • validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei;
 • rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei;
 • primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana; primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.


Mandatul Primarului

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.


Atributiile Primarului

Ca si atributii principale ale primarului, se pot enumera:

 • functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara;
 • atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
 • prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, cat si alte rapoarte si informari;
 • elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local;
 • functia de ordonator principal de credite;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 • verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial;
 • coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local;
 • ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;
 • ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 • ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 • asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
 • asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.


Incetarea mandatului Primarului

 • mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile statutului alesilor locali;
 • daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
 • daca acesta nu isi exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv;
 • mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia.


Suspendarea mandatului Primarului

Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului, care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.