Concurs pentru ocuparea postului de asistent, din cadrul compartimentului agricol

ANUNT

PRIMARIA COMUNEI VOSLABENI, JUDETUL HARGHITA

organizeaza concurs

               pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de executie

de consilier (S) – asistent, din cadrul compartimentului agricol

Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Voslabeni, judetul Harghita, in data de 21 decembrie 2015, ora 10.00, proba scrisa si in data de 21 decembrie 2015, ora 13,00- interviul.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. cametul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii,

In cazul documentului prevazut la lit. e , candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b ), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Candidatii trebuie sa indeplineasca:

 1. conditiile generale prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si cornpletarile ulterioare, respectiv:
 2. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a state lor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 3. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 4. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 5. are capacitate deplina de exercitiu;
 6. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 7. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 8. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
 9. conditii specifice:
  • studii universitare finalizate cu licenta;
  • vechime minim 1 an
  • cunostinte de operare pe calculator.

Calendarul de desfasurare a concursului:

 1. Dosarele de concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 18.12.2015, ora 13,00, la sediul Primariei comunei Voslabenii, respectiv la secretarul comisiei de concurs.
 2. In maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor – selectia dosarelor de inscriere.
 3. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza in termen de 0 zi lucratoare de la expirarea termenului in care se face selectia dosarelor.
 4. Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de maximum 0 zi lucratoare de la data finalizarii probei.
 5. Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult 0 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
 6. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se afiseaza imediat dupa solutionarea contestatiilor.
 7. Rezultatele finale se afiseaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor pentru ultima proba,

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.voslobeni.ro.

   Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Voslabeni la nr. de telefon : (0266) 351602.

BIBLOGRAFIE

CONSTITUTIA ROMÂNIEI
HOTARÂRE Nr218
LEGE Nr.215
LEGE Nr.477
LEGE Nr1
LEGE Nr18
LEGE Nr145
LEGE Nr165
LEGE Nr165
LEGE Nr544

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.